Disclaimer

Wettelijke info Algemene disclaimer Belangrijke juridische kennisgeving

Autoboulevard.nl dankt u voor de belangstelling die u toont in haar website. Uw toegang tot de Autoboulevard.nl site is onderworpen aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. De informatie die zich op deze site bevindt is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en is onderworpen aan een vrijstellingsbeding.

Algemeen

Autoboulevard.nl, een divisie van Megelink & Partners B.V. en is gevestigd te Hilversum, Mozartlaan 25, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Autoboulevard.nl is tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer 035-7721726 of per e-mail op het adres [email protected]
Door uw toegang tot en uw gebruik van de Autoboulevard.nl website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
De huidige voorwaarden zijn van toepassing op de Autoboulevard.nl website alsook op elk internet initiatief van Autoboulevard.nl.
Deze voorwaarden beogen niet om de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Autoboulevard.nl uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.
Autoboulevard.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers ingelicht worden via de website of per e-mail.

Gebruik van de website intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Autoboulevard.nl, beschermd zijn door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Autoboulevard.nl en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de Autoboulevard.nl website en zijn inhoud is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoboulevard.nl Het is ook niet toegestaan om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden met uitzondering van de automatische opslag in het cachegeheugen van de navigatiesoftware.
De gebruiker zal de website van Autoboulevard.nl niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Autoboulevard.nl, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie en of fotomateriaal

Verantwoordelijkheid Informatie

De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Autoboulevard.nl zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren. Autoboulevard.nl en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actuele karakter van deze informatie. Autoboulevard.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de website van Autoboulevard.nl.
Autoboulevard.nl is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan Autoboulevard.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Autoboulevard.nl gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Autoboulevard.nl elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van de Autoboulevard.nl website.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat de Autoboulevard.nl website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke links zijn echter puur informatief en Autoboulevard.nl biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Autoboulevard.nl zich akkoord verklaart met de inhoud en verantwoordelijk is voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Actualisering

Autoboulevard.nl behoudt zich het recht voor om de informatie aangeboden op de website, zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Specifieke vermeldingen bij weergave van producten met prijsvermelding

De presentatie van occasions of andere producten en diensten zijn louter informatief en houden geen commercieel aanbod van de producten van Autoboulevard.nl in. Deze informatie kan ten allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar auto's die niet meer beschikbaar zijn.
De informatie en eventuele afbeeldingen zijn onderworpen aan het auteursrecht van Autoboulevard.nl of haar informatieleveranciers.
De aankoop van producten of diensten zullen niet elektronisch gebeuren en zijn daarom onderworpen aan de bepalingen van het betreffende verkoopcontract dat individueel wordt onderhandeld tussen de leverancier van desbetreffende diensten en producten. De prijzen die via de site van Autoboulevard.nl zullen worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld en houden geen commercieel aanbod van producten in.

Advertentie

banner voorbeeld
© Autoboulevard, 1996-2022     |     Disclaimer     |     website: Megelink / Partners / BV